Datum finders

Edge Finders. The classic method of locating features on mills is to use an edge finder. These fall into two categories–mechanical edge finders and electronic edge finders. Here’s a typical mechanical edge finder: Mitutoyo Mechanical Edge Finder. About $12.77 from Amazon... Operating one of these isn’t obvious until you’ve learned how. Elevation Finder. This tool can be used to find an estimate for the elevation of a point on the earth. Click/tap the map or type the address in the text box. Easy-to-use ammo measurement system gives you the data you need to refine your case sizing operations. This complete kit includes one Datum Dial tool for checking cartridge cases, Both bullet/Cartridge dials for use with 17 cal, 204, 224, 243, 257, 264, 277, 284, 308, and 338 bullets, laminated chart showing common datum diameters, instructions and storage box. Setting the z axis datum. The way you set the Z datum on a hobby cnc machine is different to how it is set on an industrial cnc machine. Almost all industrial cnc machining centers have a tool changer with a magazine full of tools at the operators disposal. What is elevation? The elevation of a geographic location is its height above or below a fixed reference point, most commonly a reference geoid, a mathematical model of the Earth's sea level as an equipotential gravitational surface (see Geodetic system, vertical datum). Address field - enter an address, city, state, place name, postal code or any other name for a location into this field, select 'North America' or 'Europe' from the region menu, and then click the find button to retrieve its latitude-longitude coordinate pair. Your result will be displayed in the box either under or to the right of the find button (depending on the width of the device you're ... L.E.D. Touch probes (touch point sensors) & manual edge finders are used primary on milling machines & CNC machine centres to locate work piece’s edges or bores, thus enabling to a datum point or centre. Similarly to locate vices, fixtures etc on a machines table as a reference point. Paycheck Datum Crossword Clue The crossword clue Datum with 4 letters was last seen on the August 17, 2020.We think the likely answer to this clue is FACT.Below are all possible answers to this clue ordered by its rank. You can easily improve your search by specifying the number of letters in the answer. An edge finder is a tool that accurately positions a milling machines Z axis against a vertical edge. This enables you to set the X and Y axis datum offsets on a part that you need to mill. It doesn’t matter how big or how small your machine is, these tools operate in the same way. Part Zero is the datum corresponding to the 0, 0 coordinate on the CAD drawing that you used for all your CAM work or to generate the g-code for your part program. ... Electrical edge finders like these are extremely easy to use and relatively cheap. If they suffer from disadvantages it would be that the ones with movable balls to prevent ...

Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht ’10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’

2019.06.11 15:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Veldman over het bericht ’10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’

Geachte Voorzitter,   Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Veldman (VVD) over het bericht ’10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’ (ingezonden op 3 juni 2019, met kenmerk 2019Z10936).   Ik verwijs u hierbij tevens naar de beantwoording van gelijksoortige vragen die op 4 juni jl. aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn gesteld.   Hoogachtend,   mr. drs. M.C.G. Keijzer   Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   2019Z10936   1   Bent u bekend met het bericht ‘10 academische startups winnen deelname aan GES en een reis naar Silicon Valley’ van 15 mei 2019?   Antwoord   Ja.   2   Kunt u inzicht geven in de cijfers over hoeveel startups de Nederlandse universiteiten voortbrengen in vergelijking met andere universiteiten in de wereld, bijvoorbeeld in relatie tot het aantal onderzoekers, aangezien u heeft aangegeven dat Nederlandse universiteiten en instituten meespelen op het hoogste mondiale podium qua academic startups?   Antwoord   Volgens TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) zijn er in Nederland meer dan 5500 startups. Er zijn geen eenduidige cijfers beschikbaar over het aantal van academische startups en spin-offs in Nederland. TechLeap.NL ontwikkelt - samen met kennisinstellingen - de Science Finder, waarmee dit beter in beeld kan worden gebracht.   Op basis van OECD-onderzoek wordt in Nederland naar schatting 4% van de startups opgericht door een onderzoeker. Vaak zijn dit spin-offs. Daarnaast wordt ongeveer 9% van de startups opgericht door een student. Op basis hiervan is naar schatting ongeveer 13% van de Nederlandse startups een academische startup.   De OECD vergelijkt in haar onderzoek 25 landen. Alleen in Zwitserland (12%), Denemarken (5%) en Ierland (5%) wordt een groter aandeel van de startups opgericht door onderzoekers. Daarnaast worden in acht landen - waaronder Canada (13%), Israël (12%) en Australië (12%) - een groter aandeel van de startups opgericht door studenten.   3   Welke specifieke, aanvullende maatregelen worden deze regeerperiode vanuit door u genomen om academische startups te stimuleren, aangezien in het regeerakkoord is aangegeven dat ‘startups en publiek-private samenwerkingen tussen academische instellingen en het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd ’?   Antwoord   In de beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma, de brief ‘Stand van zaken startup en scale-up beleid’ en de recent naar de Kamer gestuurde brief ‘Technologie en ondernemerschap: hoogste tijd voor nieuwe impuls’ hebben wij aangegeven welke maatregelen wij nemen om academische startups te stimuleren en om valorisatie te ondersteunen.   Voorbeelden van maatregelen uit deze brieven zijn onder meer:   de Technology Transfer regeling (TTT), waarmee ik samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap thematische samenwerking tussen de kennisinstellingen bevorder. Met de regeling worden zowel kennisoverdrachtactiviteiten (screening, scouting en business development) als toegang tot risicodragende financiering voor kennisintensieve startups in de eerste fase gestimuleerd.   Ook wordt de focus op impact steeds meer geïntegreerd in het reguliere beleidsinstrumentarium. Een voorbeeld is het missiegedreven innovatiebeleid, waarin veel aandacht is voor kennisbenutting en ondernemerschap. Aan de topsectoren is gevraagd om in de kennis- en innovatieagenda’s een specifieke strategie op te nemen voor valorisatie en marktcreatie.   Verder is er meer aandacht voor het betrekken van mkb-bedrijven bij valorisatie. Ik verwacht van de TO2-instellingen dat zij een budget oplopend tot structureel € 7,5 miljoen expliciet samen met het mkb oppakken.   Daarnaast ondersteun ik diverse initiatieven vanuit het veld, zoals de Academic Startup Competition, een initiatief van VSNU, TechLeap.NL en AcTI naar aanleiding van ons gezamenlijke bezoek aan de VS. Ik heb aan de prijswinnaars een voucher aangeboden om deel te nemen aan een groeiprogramma in Silicon Valley. Een ander voorbeeld is de ScienceFinder, een initiatief van TechLeap.NL, de 4TU, TNO, NWO en ook de VSNU om voor bedrijven inzichtelijk te maken waar binnen de kennisinstellingen relevante kennis aanwezig is. Hiermee draagt de ScienceFinder bij aan de samenwerking en kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven.   Aanvullend hierop zet ik in op het versterken van het ondernemersklimaat voor startups en scale-ups. Dit draagt bij aan de start en de doorgroei van academische startups. Hiervoor heb € 65 miljoen aan extra middelen beschikbaar gemaakt. Hiervan is € 50 miljoen voor het vervolg op StartupDelta: TechLeap.NL. Daarvan is € 35 miljoen bestemd voor het expertisecentrum en het nationale groeiprogramma van TechLeap.NL en € 15 miljoen voor initiatieven vanuit het ecosysteem. Daarnaast is € 15 miljoen beschikbaar voor flankerend beleid vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).   4   Hoe kijkt u aan tegen de wenselijkheid van het sluiten van een Valorisatiepact met universiteiten, dat is aanbevolen in de eindevaluatie van het valorisatieprogramma 2010-2018 en recentelijk door VNO-NCW in een brief van 2 mei 2019?. Welke stimuleringsmaatregelen kunnen er door u hiervoor geboden worden?   Antwoord   In de beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma hebben wij ook aangegeven dat het streven is om jaarlijks in een bijeenkomst met de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere stakeholders te bespreken of de doelstellingen en ambities ten aanzien van valorisatie worden gerealiseerd.   Samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streef ik ernaar in 2020 de eerste bijeenkomst te houden. Wij willen in aanloop naar deze bijeenkomst verkennen of we daaraan ook concrete afspraken kunnen verbinden en of het sluiten van een valorisatiepact meerwaarde heeft.   5   Kunt u aangeven en onderbouwen welk percentage van de € 400 miljoen die deze kabinetsperiode aan aanvullende middelen voor onderwijs en onderzoek besteed kan worden, exclusief gebruikt wordt om valorisatie en stimulering van academische startups te stimuleren? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Deze kabinetsperiode wordt er € 200 miljoen voor fundamenteel onderzoek en € 200 miljoen in toegepast onderzoek en innovatie geïnvesteerd. Van de aanvullende middelen voor toegepast onderzoek en innovatie loopt € 150 miljoen via de EZK-begroting. Deze middelen worden via het missiegedreven innovatiebeleid ingezet in lijn met de Kennis-en Innovatieagenda’s voor de maatschappelijke thema’s en de sleuteltechnologieën; dat geldt in elk geval voor de middelen die worden geïnvesteerd in de TO2’s en de impuls voor de PPS-toeslag (zie hierna). De topsectoren stellen deze agenda’s op. Afgesproken is dat deze agenda’s apart ingaan op valorisatie en marktcreatie.   Bovengenoemde € 150 miljoen wordt als volgt ingezet:   Er wordt structureel € 25 miljoen geïnvesteerd in een beleidspakket voor de innovatiekracht van het mkb. Hiervan wordt € 1,7 miljoen exclusief geïnvesteerd in het bevorderen van startups en scale-ups en valorisatie. Met de intensivering van het budget van de MIT, SBIR en het innovatiekrediet wordt innovatie gestimuleerd, met name ten behoeve van het mkb. Bij de innovaties die hiermee op projectbasis worden gestimuleerd kan valorisatie van kennis een onderdeel zijn. Academische startups kunnen van deze instrumenten gebruik maken. In de brief naar aanleiding van de motie Van der Lee c.s. ben ik onder meer ingegaan op hoe deze instrumenten een bijdrage leveren aan kennisbenutting en kennisverspreiding.   Daarnaast wordt er wordt structureel € 75 miljoen geïnvesteerd in TO2’s. Ik verwacht van de TO2-instellingen dat zij vanuit deze intensivering een budget oplopend tot structureel € 7,5 miljoen expliciet samen met het mkb oppakken.   Tevens is er is oplopend tot € 50 miljoen extra structureel budget beschikbaar via de PPS-toeslag voor thematische PPS’en die binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s zullen worden ingezet.   Bij de aanvullende middelen op de OCW-begroting wordt de focus op impact geïntegreerd in het beleidsinstrumentarium, zoals benoemd in de hierboven genoemde brieven. Belangrijke onderdelen hierin zijn de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de sectorplannen. Zo moeten voorstellen in de NWA moeten expliciet aandacht besteden aan kennisbenutting en ondernemerschap. Aangezien impact een integraal onderdeel is van deze instrumenten, is het niet mogelijk een uitsplitsing te geven welk deel van dit bedrag wordt besteed aan impact.   Naast de extra investeringen uit het regeerakkoord heb ik samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 24 miljoen uit het toekomstfonds beschikbaar gesteld voor de nieuwe TTT-regeling (zie antwoord vraag 3). Verder heb ik, in aanvulling op de hierboven genoemde middelen, voor de komende vier jaar € 65 miljoen extra vrijgemaakt voor het verbeteren van het ondernemersklimaat voor startups en scale-ups (zie antwoord vraag 3).   6   Komt er een jaarlijkse Academic Startup Competition naar aanleiding van de uitspraak door Prins Constantijn van Oranje tijdens de ‘Academic Startup Competition’ dat het een kunst zal zijn volgend jaar een nieuwe lijst van academische startups op te stellen, wijzende op het feit dat de pijplijn continu gevuld moet worden met nieuwe vindingen van bedrijven? Zo ja, hoe kan er gezorgd worden voor voldoende nieuwe aanwas?   Antwoord   De Academic Startup Competition is georganiseerd door de VSNU, TechLeap.NL en door AcTI. Deze competitie was een groot succes. Ik ben erg enthousiast over dit initiatief, omdat het bijdraagt aan de groei van deze academische startups. Tevens draagt het bij aan de aandacht voor valorisatie binnen de kennisinstellingen en de professionalisering van KTO’s (Knowledge Transfer Offices) binnen de kennisinstellingen. Ik zou het toejuichen als Academic Startup Competition een terugkerende evenement wordt. Het voortouw hiervoor ligt bij VSNU, TechLeap.NL en AcTI. Positief is dat zij hebben aangegeven dat ze volgend jaar opnieuw een Academic Startup Competition willen organiseren.   Met de maatregelen uit mijn eerder genoemde brief “Technologie en ondernemerschap: hoogste tijd voor nieuwe impuls”, beoog ik het startup en scale-up klimaat te verbeteren en daarmee aan de aanwas en doorgroei van (academische) startups te bevorderen.   7   Ziet u kans om deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Innovatie van 11 juni 2019? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ja.  
  Datum: 11 juni 2019   Nr: 2019D24182   Indiener: M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2019.06.11 12:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht 'Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition'

Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Internationaal podium voor Nederlandse startups tijdens Academic Startup Competition’ (ingezonden 4 juni 2019)   Bent u bekend met het bericht ‘Internationaal podium voor Nederlandse start-ups tijdens Academic Startup Competition’ van 15 mei 2019? 1)   Ja.   Kunt u inzicht geven in het aantal start-ups dat de Nederlandse universiteiten voortbrengen in vergelijking met universiteiten in andere landen in de wereld?   Volgens TechLeap.NL (voorheen StartupDelta) zijn er in Nederland meer dan 5500 startups. Er zijn geen eenduidige cijfers beschikbaar over het aantal academische startups en spin-offs in Nederland. TechLeap.NL ontwikkelt - samen met kennisinstellingen - de Science Finder, waarmee dit beter in beeld kan worden gebracht.   Op basis van OECD onderzoek wordt in Nederland naar schatting 4% van de startups opgericht door een onderzoeker. Vaak zijn dit spin-offs. Daarnaast wordt ongeveer 9% van de startups opgericht door een student. Op basis hiervan is naar schatting ongeveer 13% van de Nederlandse startups een academische startup.   De OECD vergelijkt in haar onderzoek 25 landen. Alleen in Zwitserland (12%), Denemarken (5%) en Ierland (5%) wordt een groter aandeel van de startups opgericht door onderzoekers. Daarnaast worden in acht landen - waaronder Canada (13%), Israël (12%) en Australië (12%) - een groter aandeel van de startups opgericht door studenten.   Hoe beoordeelt u in dat licht de bewering dat Nederlandse universiteiten en instituten meespelen op het hoogste podium met betrekking tot internationale start-ups?   De cijfers van het OECD laten zien dat Nederlandse universiteiten en instituten het goed doen ten opzichte van andere landen. En zoals in de Kamerbrief “Technologie en ondernemerschap; de hoogste tijd voor een nieuwe impuls” wordt aangegeven, is het Nederlandse startup ecosysteem in de Genome ranglijst voor startup ecosystemen wereldwijd gestegen van de 19e naar de 15e positie en binnen Europa op de 5e positie blijven staan. Het kabinet heeft de ambitie, dat het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem zich ontwikkelt tot één van de vijf sterkste ecosystemen ter wereld en het sterkste binnen Europa.   Welke specifieke aanvullende maatregelen worden deze regeerperiode vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap genomen om academische start-ups te stimuleren, gezien het feit dat in het regeerakkoord is aangegeven dat ‘start-ups en publiek-private samenwerkingen tussen academische instellingen en het midden- en kleinbedrijf worden gestimuleerd’? 2)   Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik naar de beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma, de Kamerbrief ‘Stand van zaken startup en scale-up beleid’ en de recent naar de Kamer gestuurde brief ‘Technologie en ondernemerschap: hoogste tijd voor nieuwe impuls’ waarin is aangegeven welke maatregelen deze periode worden genomen.   Op welke manier heeft u tot nu toe invulling gegeven aan de aanbeveling uit de Eindevaluatie valorisatieprogramma 2010-2018 met betrekking tot het sluiten van een valorisatiepact?   In de beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma 2010-2018 is aangegeven dat het streven is om jaarlijks een bijeenkomst met de kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere stakeholders te organiseren om te bespreken of de doelstellingen en ambities ten aanzien van valorisatie worden gerealiseerd.   Samen met de Staatssecretaris van EZK streef ik ernaar in 2020 de eerste bijeenkomst te houden. Wij willen in aanloop naar deze bijeenkomst verkennen of we daaraan ook concrete afspraken kunnen verbinden en of het sluiten van een valorisatiepact meerwaarde heeft.   Kunt u aangeven op welke manier u, in samenwerking met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de regeerakkoordmiddelen van €400 miljoen voor onderzoek en innovatie aanwendt voor valorisatie en de stimulering van academische start-ups?   Dit kabinet investeert structureel per jaar €200 miljoen in fundamenteel onderzoek en €200 miljoen in toegepast onderzoek en innovatie.   Bij de aanvullende middelen op de OCW-begroting wordt de focus op impact geïntegreerd in het beleidsinstrumentarium, zoals benoemd in de hierboven genoemde Kamerbrieven. Belangrijke onderdelen hierin zijn de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de sectorplannen. Zo moeten voorstellen in de NWA expliciet aandacht besteden aan kennisbenutting en ondernemerschap. Aangezien impact een integraal onderdeel is van deze instrumenten is het niet mogelijk een uitsplitsing te geven welk deel van dit bedrag wordt besteed aan impact.   De aanvullende middelen voor toegepast onderzoek en innovatie die via de EZK-begroting lopen worden via het missiegedreven innovatiebeleid ingezet in lijn met de Kennis- en Innovatieagenda’s voor de maatschappelijke thema’s en de sleuteltechnologieën. De topsectoren stellen deze agenda’s op. Afgesproken is dat deze agenda’s apart ingaan op valorisatie en marktcreatie.   Er wordt structureel €25 miljoen geïnvesteerd in een beleidspakket voor de innovatiekracht van het mkb. Hiervan wordt €1,7 miljoen exclusief geïnvesteerd in het bevorderen van startups en scale-ups en valorisatie. Met de intensivering van het budget van de MIT, SBIR en het innovatiekrediet wordt innovatie gestimuleerd, met name ten behoeve van het mkb. Bij de innovaties die hiermee op projectbasis worden gestimuleerd kan valorisatie van kennis een onderdeel zijn. Academische startups kunnen van deze instrumenten gebruik kunnen maken. In de brief naar aanleiding van de motie Van der Lee c.s. is de Staatssecretaris van EZK onder meer ingegaan op hoe deze instrumenten een bijdrage leveren aan kennisbenutting en kennisverspreiding.   Er wordt structureel €75 miljoen geïnvesteerd in TO2’s, waarvan verwacht wordt dat de TO2-instellingen vanuit deze intensivering een budget oplopend tot structureel €7,5 miljoen expliciet samen met het mkb oppakken.   Er is oplopend tot €50 miljoen structureel beschikbaar voor thematische PPS’en die binnen de Kennis-en Innovatieagenda’s zullen worden ingezet.   Naast de extra investeringen uit het Regeerakkoord heb ik samen met de Staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat €24 miljoen uit het toekomstfonds beschikbaar gesteld voor de nieuwe Thematische Technology Transfer-regeling. In aanvulling op de hierboven genoemde middelen heeft de Staatssecretaris van EZK voor de komende 4 jaar €65 miljoen extra vrijgemaakt voor het verbeteren van het ondernemersklimaat voor startups en scale-ups.   Deelt u de mening van prins Constantijn van Oranje dat ‘het een kunst zal zijn volgend jaar een nieuwe lijst van academische start-ups op te stellen’, zoals hij zei tijdens de Academic Startup Competition? Zo ja, hoe wilt u academische start-ups stimuleren? Bent u voornemens om – in samenwerking met de VSNU – ervoor te zorgen dat de pijplijn van academische start-ups gevuld kan blijven worden met nieuwe uitvindingen en bedrijven? Zo ja, hoe wilt u dat concreet doen?   Het kabinet onderschrijft het belang van een gunstig klimaat voor academische startups. Met de maatregelen uit de eerder genoemde brief “Technologie en ondernemerschap: hoogste tijd voor nieuwe impuls”, beoogt het kabinet het startup en scale-up klimaat te verbeteren en daarmee de aanwas en doorgroei van (academische) startups te bevorderen. Ik verwijs hierbij ook naar de overige bij het antwoord op vraag 4 genoemde Kamerbrieven.   1) https://innovationorigins.com/nl/internationaal-podium-voor-nederlandse-startups-tijdens-academic-startup- competition/   2) Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ 10 oktober 2017, pag. 12, via: https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de- toekomst  
  Datum: 11 juni 2019   Nr: 2019D24086   Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.08.29 19:41 cuavas MAME 0.201

MAME 0.201

It’s the end of another month, and time for your scheduled MAME release, with more of everything we know you love. In a last-minute update, we slipped in a major performance optimisation for bgfx video output. It’s particularly noticeable when using cropped artwork, and there’s no longer a big performance penalty for bringing up the menu over the emulation on macOS. Another core improvement is support for TAP/TUN networking on Windows, providing a big performance improvement when connecting an emulated system to a network on the host machine.
From the department of things considered lost to time, MAME 0.201 allows you to play as Chuby the octopus, in the incredibly elusive Spanish game Night Mare. Unfortunately the sound ROMs were missing, so you won’t be able to hear Chuby speak, and we still need to be on the lookout for the export version known as Clean Octopus. And speaking of rare games from Spain, two more Magnet System titles have been dumped: A Day in Space and The Burning Cavern.
Newly dumped versions of supported arcade games include prototypes of Halley’s Comet (Taito) and Dog Fight (Orca), a newer version of the original Master Boy (Gaelco), and the Korean release of Raiden II (Seibu Kaihatsu). A redumped ROM allowed Psychic Force EX to run correctly. The vgmplay logged music player has had a big update in this release, with support for several more sound chips and a comprehensive software list.
And this brings us to audio improvements, which seem to have all crowded their way into this release. We have fixes for long-standing sound bugs in Twin Eagle, Targ and Spectar. Sound in Amazing Maze is no longer cut off after thirty seconds or so. There are some big changes for QSound and Taito Zoom ZSG-2 that should make things sound nicer. There’s also preliminary support for the NEC PC-FX’s HuC6230 SoundBox, but be aware it has a DC offset so you’ll hear a big thud when you start or stop it.
Recent improvements in NEC PC-98 emulation have seen dozens of titles promoted to working status, and we’ve added another batch of dumps from Neo Kobe Collection. There are a number of fixes that improve TI-99 floppy and cassette support in this release. InterPro systems can now be used via a serial terminal in configurations without a video card or keyboard. At long last, the Apple //c Plus can boot from its internal floppy drive. Other improvements to computer emulation include better keyboard support for Amiga systems, and improved GPU emulation for the HP Integral PC.
Of course, you can get source and Windows binaries from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to cade [link] [comments]


2018.08.29 19:41 cuavas MAME 0.201

MAME 0.201

It’s the end of another month, and time for your scheduled MAME release, with more of everything we know you love. In a last-minute update, we slipped in a major performance optimisation for bgfx video output. It’s particularly noticeable when using cropped artwork, and there’s no longer a big performance penalty for bringing up the menu over the emulation on macOS. Another core improvement is support for TAP/TUN networking on Windows, providing a big performance improvement when connecting an emulated system to a network on the host machine.
From the department of things considered lost to time, MAME 0.201 allows you to play as Chuby the octopus, in the incredibly elusive Spanish game Night Mare. Unfortunately the sound ROMs were missing, so you won’t be able to hear Chuby speak, and we still need to be on the lookout for the export version known as Clean Octopus. And speaking of rare games from Spain, two more Magnet System titles have been dumped: A Day in Space and The Burning Cavern.
Newly dumped versions of supported arcade games include prototypes of Halley’s Comet (Taito) and Dog Fight (Orca), a newer version of the original Master Boy (Gaelco), and the Korean release of Raiden II (Seibu Kaihatsu). A redumped ROM allowed Psychic Force EX to run correctly. The vgmplay logged music player has had a big update in this release, with support for several more sound chips and a comprehensive software list.
And this brings us to audio improvements, which seem to have all crowded their way into this release. We have fixes for long-standing sound bugs in Twin Eagle, Targ and Spectar. Sound in Amazing Maze is no longer cut off after thirty seconds or so. There are some big changes for QSound and Taito Zoom ZSG-2 that should make things sound nicer. There’s also preliminary support for the NEC PC-FX’s HuC6230 SoundBox, but be aware it has a DC offset so you’ll hear a big thud when you start or stop it.
Recent improvements in NEC PC-98 emulation have seen dozens of titles promoted to working status, and we’ve added another batch of dumps from Neo Kobe Collection. There are a number of fixes that improve TI-99 floppy and cassette support in this release. InterPro systems can now be used via a serial terminal in configurations without a video card or keyboard. At long last, the Apple //c Plus can boot from its internal floppy drive. Other improvements to computer emulation include better keyboard support for Amiga systems, and improved GPU emulation for the HP Integral PC.
Of course, you can get source and Windows binaries from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to emulation [link] [comments]


2018.08.29 19:40 cuavas MAME 0.201

MAME 0.201

It’s the end of another month, and time for your scheduled MAME release, with more of everything we know you love. In a last-minute update, we slipped in a major performance optimisation for bgfx video output. It’s particularly noticeable when using cropped artwork, and there’s no longer a big performance penalty for bringing up the menu over the emulation on macOS. Another core improvement is support for TAP/TUN networking on Windows, providing a big performance improvement when connecting an emulated system to a network on the host machine.
From the department of things considered lost to time, MAME 0.201 allows you to play as Chuby the octopus, in the incredibly elusive Spanish game Night Mare. Unfortunately the sound ROMs were missing, so you won’t be able to hear Chuby speak, and we still need to be on the lookout for the export version known as Clean Octopus. And speaking of rare games from Spain, two more Magnet System titles have been dumped: A Day in Space and The Burning Cavern.
Newly dumped versions of supported arcade games include prototypes of Halley’s Comet (Taito) and Dog Fight (Orca), a newer version of the original Master Boy (Gaelco), and the Korean release of Raiden II (Seibu Kaihatsu). A redumped ROM allowed Psychic Force EX to run correctly. The vgmplay logged music player has had a big update in this release, with support for several more sound chips and a comprehensive software list.
And this brings us to audio improvements, which seem to have all crowded their way into this release. We have fixes for long-standing sound bugs in Twin Eagle, Targ and Spectar. Sound in Amazing Maze is no longer cut off after thirty seconds or so. There are some big changes for QSound and Taito Zoom ZSG-2 that should make things sound nicer. There’s also preliminary support for the NEC PC-FX’s HuC6230 SoundBox, but be aware it has a DC offset so you’ll hear a big thud when you start or stop it.
Recent improvements in NEC PC-98 emulation have seen dozens of titles promoted to working status, and we’ve added another batch of dumps from Neo Kobe Collection. There are a number of fixes that improve TI-99 floppy and cassette support in this release. InterPro systems can now be used via a serial terminal in configurations without a video card or keyboard. At long last, the Apple //c Plus can boot from its internal floppy drive. Other improvements to computer emulation include better keyboard support for Amiga systems, and improved GPU emulation for the HP Integral PC.
Of course, you can get source and Windows binaries from the download page.

MAMETesters Bugs Fixed

New working machines

New working clones

Machines promoted to working

Clones promoted to working

New machines marked as NOT_WORKING

New clones marked as NOT_WORKING

New working software list additions

Software list items promoted to working

New NOT_WORKING software list additions

Translations added or modified

Source Changes

submitted by cuavas to MAME [link] [comments]


2017.10.16 15:50 yjshu Brief summary of Quantstamp in Dutch.

Wat is Quantstamp?
Quantstamp is de eerste smart contract beveiligingscontrole protocol. Maar wat wordt er nou bedoelt met een smart contract beveiligingscontrole protocol? Het Quantstamp protocol is bedoeld om smart contract beveiligingsproblemen op te lossen door een schaalbaar en kosteneffectief systeem te creëren die alle smart contracten op het Ethereum platform controleert op beveiligingsproblemen. De voordelen van het beveiligingsprotocol zijn onder meer automatisering, vertrouwen, beheer en mogelijkheid om moeilijke problemen te berekenen via een gedistribueerd netwerk.
De motivatie voor het oprichten van Quantstamp.
Voor de investeerders die vanaf 2016 of eerder al bezig hielden met de crypto markt hebben vast van de DAO incident gehoord. Juni 2016 hebben hackers $55 miljoen in ether gestolen van de DAO door een bug in hun smart contract. In de maand juli van dit jaar 2017 hebben hackers $30 miljoen dollar in ether van verscillende crypto bedrijven gestolen door één woord bug in de smart contract. Beveiligingsproblemen zoals bij de voorbeelden die ik gaf zijn ernstige belemmering voor de brede invoering van de ethereum netwerk, omdat ze het vertrouwen schade in smart contracts. De blockchain netwerk zijn veilig maar smart contracts niet.
De huidige pogingen om smart contracts te valideren zijn ontoereikend. Inzet van beveiligingsadvies bedrijven vereisen menselijke deskundigen om smart contracts te controleren. Dit proces is duur en vatbaar voor fouten. En door afhankelijk te zijn van één bedrijf vereist veel vertrouwen dat er geen personeel aanwezig is met slechte doeleinde. een gedistribueerd systeem die vertrouwt op de overeenstemming van verschillende mensen is veel veiliger.
Het team achter Quantstamp. Richard Ma en Steven Steward samen met hun team hebben Quantstamp opgericht. Het team bestaat nu uit meerdere leden en verschillende adviseurs waarvan veel van hun leden zijn afgestudeerd met een PhD. Voor meer informatie over het team en wat hun achtergrond is verwijs ik u naar hun website (https://quantstamp.com).
Wat is het Quantstamp protocool?
Het protocool van quantstamp bestaat uit twee delen:
 1. Een geautomatiseerd en upgradebaar softwareverificatie systeem dat Solidity programma's controleert(Solidity is een contract georienteerde programma voor het schrijven van smart contracts). De conflict-gedreven verdeelde SAT-solver vereist een grote hoeveelheid computerkracht, maar zullen in de loop der tijd steeds meer geavanceerde aanvallen kunnen krijgen.
 2. Een geautomatiseerd beloningsuitbetalingssysteem dat de menselijke deelnemers beloont om fouten te vinden in slimme contracten. Het doel van dit systeem is om de kloof te overbruggen terwijl we richting het doel gaan van volledige automatisering.
Het Quantstamp-protocol is gebaseerd op een gedistribueerd netwerk van deelnemers om de effecten te beperken van slechte auteurs, geef de vereiste computerkracht en verzorg het beheer. Elke deelnemer maakt gebruik van Quantstamp Protocol (QSP) tokens om te betalen, ontvangen of verbeteren van de verificatie diensten. Ik zal niet te diep ingaan op de verschillende type deelnemers aangezien ze te vinden zijn op de whitepaper.
Contributor: ontvang QSP-tokens als factuur voor het leveren van software en voor het verifiëren van de Soliditeitsprogramma's. Validators: ontvang QSP-tokens voor het uitvoeren van het Quantstamp Validation node, een gespecialiseerd node in het Ethereum netwerk Bug finders: Ontvangen QSP tokens als een beloning voor het indienen van bugs die het smart contract kunnen breken. Contract creators: betalen QSP tokens om hun smart contract te laten verifiëren. Contract users: heeft toegang tot de resultaten van de smart contract beveiligingscontroles. Voters: als token houder mag je stemmen op beslissingen die worden gemaakt in het bestuurssysteem.
Hoe zal Quantstamp smart contracts verbeteren?
Het protocol laat automatische beveiligingscontroles toe op de Smart contract code, het protocool zoekt naar fouten in de smart contract om het zo doende te kraken. De aanpak van Quantstamp biedt de volgende twee voornaamste voordelen.
 1. Het protocol stelt eindgebruikers in staat om programma's rechtstreeks voor verificatie in te dienen, zonder de mogelijkheid van een slechte auteur om de resultaten van een audit te manipuleren.
Stel je voor een slechte auteur bij een beveiligingscontrole bedrijf dat een multi-miljoenen dollar bug kan door laten en daar uiteindelijk gebruik van kan maken.
 1. Wij stimuleren miners door de verificatie en certificering van smart contracts een deel van de validatie node software op Ethereum te maken.
In een blockchain-architectuur zijn "miners" deelnemende entiteiten die transacties proberen toetevoegen aan de chain. In het Quantstamp-protocol worden miners verifiers genoemd. Een verifier moet op de hoogte zijn van de validation node software en alert zijn voor updates op de Quantstamp validation smart contract. De vergoeding voor het uitvoeren van de service zorgt ervoor dat verifiers eerlijk zijn. Een verifier die een contract certificeert produceert een proof of audit-hash en op zijn beurt krijgt de verifier een tokenfooi. In het geval dat een verifier een fout vind in de beveiligingsdoelstellingen van een contract, produceert hij/zij een contract die tegen de orginele smart contract ingaat wat gelijk ook als een getuige speelt van de overtreding. De escrow smart contract betaalt een beloning aan de verifier.Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk om kwetsbaarheden aan te pakken wanneer ze gevonden worden, maar nu kunnen zede fouten adresseren voordat de werkelijke smart contract wordt ingezet.
Hoe verbeterd Quantstamp de ontwikkelingsproces?
Goed bedoelde software ontwikkelaars hebben hulp nodig om een betere code te produceren. Er is een dringende behoefte aan betere hulpmiddelen die de ontwikkelaar kan helpen bij het vastleggen van kwetsbaarheden voorafgaand aan implementatie. De huidige manier hoe ontwikkelaars code testen is handmatig via open source code reviews en unit tests (als ze ijverig zijn). Dit is niet voldoende om te voldoen aan de behoeften van blockchain technologie, die ideaal perfecte veiligheid biedt. Alle bovenstaande methoden zijn zeer handmatige methoden die vatbaar zijn voor menselijke. Er is behoefte aan een makkelijk proces om smart contracts te verifiëren de kans op ernstige kwetsbaarheden wordt beperkt. Het Quantstamp protocol biedt deze gemakkelijke interface om de reputatie van ontwikkelaars te beschermen.
Proof of care? En de tokensale. Wat is proof of care? Quantstamp is op dit moment de uitvinder en de eerste die het concept van ‘proof of care’ implementeert in haar tokensale. Richard Ma kreeg het idee nadat hij zijn Telegram zag groeien en zag in zijn groep individuen die erg veel om het project gaven en dachten aan de lange termijn doelen van Quantstamp. De individuen hebben Quantstamp veel potentiele investeerders gebracht door het woord heinde en verre te verspreiden. Ook al had Quantstamp geen marketing gedaan sinds het begin van hun project door deze zorgzame individuen is Quantstap waar het vandaag nu is. Richards filosofie is om de leden die veel werk hebben verricht om de gemeenschap van Quantstamp te laten groeien te belonen. Vandaar dat Richard een systeem heeft bedacht die de mensen die horen te worden beloond te belonen, Quantstamp zal daarom werelds eerste proof of caring systeem implementeren voor haar leden. Het werkt als volgt:
 1. Help Quantstamp het woord uit te krijgen. Toon de liefde door een blogbericht te schrijven, om zo verschillende hoeken van het internet te bereiken, door het project te beoordelen, een snelle Youtube video of podcast te maken, de voor- en nadelen van hun whitepaper te beoordelen of mensen uit te nodigen op hun telegram groep om een gemeenschap op te bouwen.
 2. Laat je proof of care zien door alles wat je hebt gedaan in te leveren in hun google doc formulier: hier
De pre-sale datum zou waarschijnlijk in de tweede week van november plaatsvinden, de investeerders die mogen meedoen aan de pre-sale worden uitgekozen gebaseerd op hun caring score; dit betekent ook wel wat je hebt gedaan voor de quantstamp community.
conclusie Ik heb met dit artikel niet alles kunnen dekken maar er is nog zoveel wat je kan terug vinden op hun whitepaper en ik raad het je ten zeerste aan om deze ook in te zien. Al mijn informatie komt ook van de Quantstamp whitepaper of de artikelen geschreven door de Quantstamp team. Al om al is dit een erg interessant project die zeker mijn aandacht heeft getrokken. De technologie is al beschikbaar en Quantstamp kan dit al heel snel uitvoeren. Verder is hun concept rondom proof of care voor hun Whitelist heel interessant aangezien ze een concept gebruiken die voor het eerst is geïntroduceerd in cryptocurrency. Ik hoop dat Richard en zijn team dit project werkelijkheid kan maken maar gezien de gemeenschap achter Quantstamp zou dat geen probleem zijn.
links https://quantstamp.com https://medium.com/quantstamp/announcing-proof-of-caring-9fa3209854ff
submitted by yjshu to Quantstamp [link] [comments]


2017.02.05 21:11 hved [Advice/Recommendation] Frederique Constant or Nomos for a graduation gift to myself?

Hi,
My graduation for my MS is coming up and I have landed my dream job at my dream company. To me, this calls for a splurge. Recently, my other hobbies have been trumped by watches and I have been doing a lot of research.
I have narrowed my choices down to the Frederique Constant Slimline Moonphase FC-705S4S6 and the Nomos Metro Gangreserve 1101. Both have in-house calibres, but Nomos has its own in-house escapement. Even though I find the Moonphase extremely attractive, I believe a dress watch isn't needed right now. The Metro, however, can be worn for every occasion except for being coupled with a tuxedo. Also, the playful design speaks to my personality and age (24). As you can tell, I am leaning heavily towards the Metro.
What are your all thoughts?
submitted by hved to Watches [link] [comments]


2017.01.31 20:09 Admired_Kart [Question] Good watches for hiking?

Hi Watches!
I've been browsing this subreddit for the better part of a month now. Despite having never owned a watch the idea of having one on my wrist and all of the technical work that goes into one is very appealing to me so I decided to take the plunge and get a timepiece. Considering my price range and looking through the brand guide I've narrowed it down to the following options:
Frederique Constant - likely top choice
Meistersinger - was considering this for a while
Nomos - something a bit outside of my price point at the moment, although I really like the watch and am thinking of saving up for it
Having said all of this, I will be doing a hiking trip to Machu Picchu for about a week this summer and I don't think any of the above watches are practical for this setting. With this in mind, my idea is to get a cheapedurable watch for this trip and use it as a trial run to determine if I actually enjoy wearing a watch. Going back to the brand guide I saw that Citizen is considered a durable quality/lower price point brand and looking through their website the two watches that stand out to me are:
1 and 2
Do you guys think this is a good idea/these watches are good for this purpose? Do you have any recommendations for a different brand/model? These both have mineral crystals and I'm worried they may be easier to scratch?
Additionally, what do you guys think of my selections of the more formal watches above?
Thanks in advance for all of the help and input guys! I've really enjoyed reading the community posts so far.
submitted by Admired_Kart to Watches [link] [comments]


2011.10.13 20:47 zombiecake The Elevator Speech (date unkown)

Translated into English by C. K. Fairview
Snoop Crematory Unicycle Arbor Lip Bundles Deficit Antler Afterimage Forbid Democrat Gunners Helpers The Jeopardy Seeds This Hires Milky Orbiter Grills Loader Wipers Incurable Disregarding Canteen Assembly Muzzle Dynasty Hazel Beck Metropolis Pith Planetary Torus Rosemary Fasteners Ropers Airports Reception Gospel Tower Radioactive Web Orchard Digger Every Blobs Sycamore Horizon Any Quantum Rentals Eligible Peppers Panthers Folk Turnings Curfews Solitaire Lawless Peck Papers Yeomen Banshees 6381 Leather Pen Lackey Fuller Imitative Dyers Eyeball Handout Doings Whitener Pence Frisk Memoirs Capital Sleigh Officer Sadistic Sergeants Ace Councillor Reception Pedagogy Series Waitresses Starboard Diode Precursors About Each Mason Topmost Corks Commando Rod Goddess Laboratories Fudge Trails Heal Warship Orgy Miser Blaster Intermediate Deride Lookup Another Innovations Mandatory Squabble Burden Scout Stratification But Browse Hatch Heaven Abscess Or Malt Hornet Chewer Hangmen Boldface Colloquia Squire Twelfth Ampersand Star Caterpillars Barbarian Sinker Magpie Mockingbird Either Airlock Skin Jackass Store Jerk Annex Sight Classical Chicks Cottonmouth Erector Each Postman Delegate Automata Malignant Firearms Food Snobbery Midst Agents Cell Sealing Tip Duck Smasher Platters Loaf Healers Notebook Papers Lubrication Pipelines Barb Disturbance Outermost Brunch Feline Insignificance Resistor Metropolitan Motorcycle Hang Ratios Juror Clove Radicals Onyx Catheters Judo Constructor Fiddler Deport Reptilian Bat 111900 Bangle Jerk Both Gate Malnutrition And Each Minds Big Loom Syndicate Sisters Bagger Settler Pill Steamboat Suitcase Salad Radar Mussels Tray Leaguer Hornet Pool Outbound Cartel Penitent Sables Pikes Bylaws Platoon Spellbound Glossary Constructor Magnolia Those Blushing Altitude Classic Association Dodgers Tabernacle Felicity Planetaria Erasure Spin Marionette Winter Stench Memberships Cruder Pal Stroker Keynote Industrial Tropical Orchard Deliverer Logic Surge Giraffes Sweeter Sufferers Routers Averages Depresses Bolsters Vanguard Dawn Lacrosse Advertise Extravagant No Map Scale But Both Bulge Vanishes Explore Distance Smelter Coolie Warship Sheik Ambler Emergency Fungal Harrowing Shots Automata Boutique Grand Averages Realest Critter Coils Neutrinos Pokerface Postmortem Grownup Mamma Northwest Airliner Beguiles Every Breweries Aviator Concubine Furnish Sharp Fame Mammas Wood Fathom Grievous Tack Lonelier Handcuff Cascade Hornet Errata Daddy Aviator Rob Or Stochastic Detractor Lake Lemmings Unbroken Existing Bye Maid This Clay Our Congratulation Boo Another Distribute Out Neither Stimulation Clinch 2384 Vampire Subtitles Musings Tunnel Misty Brother Antennas Pickup Winer Diffuser Maps Poisoner Pence Newlywed Planetary Martyrs Guidebooks Vocal Communications Bars Signet Marching Nimble Browbeat Eels Either Specials Satchel Dipper Putter Wash Harmonic Bureaucracy Examiner Crossroad Pussycat Malnutrition Creeper And Another Trackers Shamrock Slouch Sands Prep Bright Amenity Woodman West Rejoin Clan College Turnings Meets Mania Piers Withdraws An Bother Down Saints Vaunt Axon Disturbance Gargle Birds Gutter Knighthood Bulletin Icicle Waiter Revolution Runt Contour Outsider Garden Swerve Autobiography Headquarters Pebbles Vice Football Landings Thorns Starling Messier Slays Mandible Socialist Armored Octaves Drunken Magic Semaphore Catastrophic Drover Ampersand Canyon Spinal Loudspeaker Bottleneck Association Sweepings Cripple Onion Geological Whiskey Tour Forester Octagon Hoes Blitzkrieg Squid Merchandise Complex Yellow Tracker Heroin The Stochastic Neither References Ore Covenant Quanta Caster Neither Exile Fidelity Wisher Muzzles These Abatement Sheets Millipede Eggshell Rosebud Martingale Curling Licorice Award Torque Blaster Casual Hallow Clover Barbarous Syndication Suitcase Halcyon This Comforts Spider Insurrection Apple Primate Persuader Blossoms Astronomical Pacification Flashers Guiltiness Frost Fin Easter Protect Statute Cancels Smile To Inline Shelf Tax Reptile Indecent Sunburnt Underneath No Algorithm Chamberlain Rummy Curiouser Aloe Weeps Abstracts Candlestick Scurvy Elms Insane Florist Slowly Infamy Ballistics Magazine Calypso Batter Buckwheat Residential Clone Gospels Anoint No Guide Gate Licorice Oncology Freedom Datum Psychologist Shin Maddest Seamen Taproot Bilk Deride Sail Monsters Thinkers Vile Delegate Chateau Blondes Et Snobbery Levee Harp Aiding Administrative Metropolitan Erector Geographic Unto Faun Issuer Clan Pump Grove Ticker Millionaire Before Powder Supergroup Sale Strip 3302 Pavilion Nightingales Neither Anthologies Unconditional Commonwealth Glazer Retroactive Signet Iris Rattle Switchboard Bypass Plus Halogen Speck Radiator Continental Optics Meal Asphalt Paste Coward Fanatic Gambler Rings Replacements Jobs Read Enchantment Nebula And Cargoes Ordeal Appetite Fortification Neurosis Fate Elk Chronology Geophysical Patronize Commons Feudalism Speck Don Bunkhouse 6142000 Atrocity Strait Jails North Purity Slant Dolly Sedition Daydream Trout Slant Posture Caucus Leveling Nor Some Insolence Soles Tortoise Digital Every Brutal Skylarking Restaurant Chatter Deer Candlelight Lentil Ballet No Intensification Shot They Asterisk Tuft Vocabulary Nary Foamy Fumes Opprobrium Pica Consoles Industrial Bode Scurvy Dyer Wilt Telegraph Fox Knuckle Airmen Anthropology Megabit Stallion Illicit Depresses From But Interfaced Highland Pastime Scurvy But Redundant Lung Malt Commando Abstract Rat Cleaver Furniture Appropriator Despite Conditioners Sadistic Explore Auditorium Missive Deposition Naughty Tentacle Rewound Could Plague Pelt Coarse Curry Mated Misty Arbiter Both Correspondent Tresses Shrill Amber Smugglers Hexagon Lancer Headlight Oxide Lacquer Witchcraft Coffees Mammoth Shook Avalanches Institute Fuller Towards Deer Threes Absentia Merchants Shady Aiding Packing Pygmy Outlast Primers Plus Accent Outcry Desiderata Worship Briefing Gecko Outdoors Stapler Oleander Huh Satchel Below Bell Calculator Nor The Villas Deserters Beneath Flaming Gyroscope Garage Blinkers Bombs Sedition Vale Rentals 1896 Commons Nor Big Frugal Robins Shakers Poplar Volleyball 112597 101473 Sevens Penumbra Continental Her Plight Without These Pub Institutionalize Bloodhound Crush Spark Precise Pet Scientist Guiltiness Madras Smog Dwarfs Electron Reptilian Commemorative Indicators Asymmetric Arson Silvers Dyers Caterpillars Cargoes Sailboat Moderation 724381018408 Bump Crystal Grits Patina Infest Litter Little Stadium Skinner Minnows Landings Wag Arroyos Chanter Sept Cheetah Chapels Marble 606949028725 Sanctuary Caterpillars Quitter Wagon Ambuscade Spiral Cuisine Suspension Nonce Metrics Mayhem Snail Robe Commerce Hedgehog Reducer Gleaner Those Blowfish Donkey Lunar Acme Honeybee Swami Hitchhiker Crystalline Showdown Aeronautics Basin Vibrator Elision Dumber Suffragette Grieve Refugee Rash Sixpence Communication Ballistics Vaunt Frogs Bars Riverfront Pea Clove Goddess Southern Sturgeon Shiner Dolls Security Pod Releases Honeymoon Deserters Diversions Fuller Minnow Unlike Mutation These Inhaler Dazzle Starling Weekly Artery Madras Assembler Operates Moonlight Grimace Bombs Binocular Pole Lawns Dyer Unsolved Wrens Sirup Carver In Reliever Elementals Foolish Batter Amphitheater Bunkers Lambda Withdraws Housewife Balsam Earlier Because Rheumatic Giveaway Micro Cools Chum Purity Doves Programs Future Assembly Parabola Frugal Cannonball Sparrow Trucker Slender Bordello Telecommunications Sheet Video Wretch Canning Muffs Explosive Kisses Chlorophyll Rounder Checker Pong Muffs Observatory Historic Pouches Stringer Jury Another Mediate Laboratories Senselessly Schemer Colloquium Flam Sharp Beggars Caverns Micro The Spares Painter Committee Landers Acceleration Fidelity Lubricate Gantry Brown No Planetarium Standards Toner Taboo Rooster Retorts Insurrection List Smog Geographic Schooner Skid Gild Read Inflammable Alimony Pagan Mucus Unsent Ivory Secret Hook Buttercup Aerodynamics Overflow Squire Menagerie Unite Captain Laden Mammoth Workstation Circa Vermin 003085 Intramural The Backgrounds Realist Mouse Pilgrimage Hers Should Prejudge Shorten Ecclesiastical Igloo Nary Transfer Photography Weather Dragons Pikes Sale Wander Bee Nicks Insignificance Any Loudspeaker Brews Faithless Vault Opcode Thirteenth Breeze Disturb Bursa Salami Governor Reconfigured Radar Resistant Armadillo Maple Downers Apple Basins Debaters Upland Summary Handbags Sloper Newborn Apricot Moderation Bagger Astral Barbecue Bravos Conformity Mark Minus Dusty Slid States Archangel Pelican Novels Repairs Opera Botanical Distributor Shadowy Squirrel Cheaters Crab Suicidal Boatswains Pilgrimage Fabric Font Bandpass Crusher Optics Steamer Covert Exercising Patches Rubles Capybara Shibboleth Honer Wile Monkey Birch Sublime Terminate Threatens Villains Lip Allied Jeopardy Horseshoe Killings Bluefish Hedges Northbound Seeker Jostle Fury Fattest Morality Bantam Disengage Parson Skunks Chimera Lottery Greetings Tailors Thermodynamics Tea Crier Lettuce Knuckle Correspondent Evens Straight Bellboy Meals Medicines Brook Cow Noise Mallet Airships Saucers Corrosion Seductive Skylark Parker Absentee Ago Metallic Acquaintance Unfaithfulness Calorie Libido Subtitles Voyage Germicide Kinder Thinker Strangers Sphinx Hoodwinks Pester Elaboration Centaur Parasitic Wriggles Corpses Defenestration Revisited Optimist Threefold Oneness Runt Strawberries Upholster Naturalization Brimstone Classification Beers The Pebbles Providence Championship Flawless Relations Beret Quiz Chute Bump Retribution Realness Bull Lacquer Overrun Despite Kingdoms Esprit Pedagogy Fats Nominate Suffrage Import Census Slayer Gleanings Nickels Threshold Bittersweet Inhaler Transmission Treachery Collie Developer Fellowship Reset Squeamish Quixotic Further Waistcoat Lawn Fang Fireflies Symposium Another Solicit Pass Radiations Rumpus Blokes Penguins Parlor But Every Seats Cell Beehives Primate Cleave Playhouse Recipes Tops Illusion Bundles Tricky Reproduction Dateline Brook Patio Stiffs Crotchety Dish Exhibition Legislative Shameful Generates Up Pinafore Any Protocol Ashen Movement Southerner Garbage Faithless Rubber Files Critter Diode Pagoda Hangman Warner Proverb Checklist Grassland Mist Raid Pancake Ire Nary Cave Corners Honer Posters Crumbs Lottery 11343118 Chronic Rend Examiner Trampling Drifters Dog Satin Sloper Ferry Wades Qua Colonel Lamentation Visa Nab Haven Fingers Cavity Clouds Southern Mermaid Merry Starboard Mask Unopened Rerun Blessings Cranberry Mystics Igloo Colts Looseleaf Bumper Rifle Quill Mummy Matrimonial Artery University Acolyte Ardent Friars Gnu Dungeons Stopgap Cyberspace Relaxes Nightingales Gleanings Volunteers Beside Emeritus Anaconda Replace Neighborhood Shutter Miracle Mandarin Radicals Stochastic Bequest Chews Heal Caret Foundation Acoustics Juror Irregulars Matcher Bray Connectivity Smiles Orchestra Serendipity Evicts Pornographer Pact Brainstorm Shocker Missiles Swizzle Juror Marionette Peppers Oration Tokens Retreat Shivers Semiconductor Prosthetic Council Shampoo Cripple Forearm Patents Courageous Monk Mandatory Protocols Encryption Redressed Yourselves Chocolates Dusters Needles Electromechanical Count League Employment Every Fen Dent Peck Searchers Submit Symphony Invites Styli Races Monument Apostolic Linens Muffler Randy Athletics Gentile Blues Gangs Roulette Defenestration Reeler Playmate Tourists 021800 Concubine Permeate Lazy Spheres Gambler Lingua Hibernate Tenderly Malign Porters Blinker Bovine Salons Bloater Contain West Reclamation Monks Fetters Workhorse Fungus Us Sessions Registry Darkroom Pickup Severs Reset Citrus Injury Tramp Puns Diarrhea Aborigines Pens Math Grotto Thumbs Bandpass Coherent Squirrels Filters Rubble Thyself Quart Pasture Smartly Referrals An Pumps Humiliations Reindeer Martyrs Cottage Cutest Pavement Stiles Receivable Ancestry Elective Biography Uncovers Ford Nary Incursion Biofeedback Livers Tip Tigers Primate Opprobrium Decal Every Memories Notwithstanding Towards Keys Robins Firecracker Triple Each Breathe Bunk Both Circle Sludge These 085 689 Track Pith Poem Butler Alphabet Barefoot Amidst Artist Quick Loader Robs Gunners Exterminate League Foreign Technological 04 Potters Elephant Bellboy Poacher Learner Communists Math Journeymen Squabble Optionally Merchandise Careful Velocity Bridesmaid Mandarin Princesses Stench Glossary Merchandise Agricultural Eyepiece Gamma Plate Flak Detector Sweetens 072395 Extemporaneous Archangels Prophesy Dimes Midwinter Farm Artifact Severely Mockingbird Branching Condenser Gibberish Withers Loft Humanities Hierarchical Aerials Mould Crumbs Tropical Smother Hell Essence Sessions Cargo Scramble Modules Hospitality Skindive Mantle Finder Disillusionment Garage Absinthe Reeler Electrocutes All Tiers Doorway Normals Hook Slaughterhouse Needles Propane Oar Online Treatise Concord Activate Braid Equestrian Equestrian Refresh Drugstore Acolyte Garbages Sightings Sardine Euphoria These Reap Southern Pandas Berry Artisan Inland Grove Store Both Deploys Ransom Abbey Geyser Ways En Squat Checkout Qualm Clogs Extol Calendars Shadows Fink Enter Applicant Dent Caribou Shore Regressive Passionately Tapes Guyer Pointing Codeine Bullet Student Piston Peculiarity Rogues Equality Liberals 1272 Startup Oncology Bleacher Diagonals Gunpowder Cleanliness Maze Sweeter Skinner Gun Stabbing Evergreen Prelude Bizarre 00064 Shorthand Caves Blokes Grieve Asylum Polygon Defenestration Banana Walnut Limp Unicycle Mathematics Dune Scythe Ha 93075 Aboriginal Supplement Pro Dye Winnings Recreation Advisory Distributor Expectation Lentils Peculiarity Juror Petty Colored Consort Blonde Manufacturers Confide Waterfalls Panda Heathen Stormy Estates 81600 Consulate Skirmishes Spinster Quasar Palmer Womb Parabola Every Scarf Trauma Stagecoach Megabit Skylight Slave Nary Diagnoses Beatnik Flowchart Hop Asparagus Hells Mud Whip Caldera Grandstand Visor Shoe Consort Brainstorm 1751 Cavalier Sharer Rivalry Blokes Those Resume Overseers Sufferers Morphine Or Pea Poodle Resort Ravings Spear Throughout Neither Radioactive Foaming Heads Romantic Cork Sham Alias Anodize Sixes Stairwell Ashen Chooser Intern Dialog Omnibus Transit Trails ( 090102 4335 ) Photography Orchard Artwork Sweatshirt Impugn Grim Battle King Opera Tweed Warranty Cog Orchid Unite Oracle Promoter Seaside Battlefield Emancipate Runtime Inferences Beat Sloppy Bootlegged Judo Armadillos Humanities Overture Fanning Bifocal Stars Sewing Aboard Tower Wolf Looseleaf Lambert Jotted Spark Penny Vacant Encyclopedia Thumbs Lilacs Sifting Rancher Transpose Palfrey Proton Porridge Pacemaker All Cities Jungle Subterfuge Trucking Bravest Nary Beamer Signet Jolt Logic Either Deserters Merge Meeker Aid Chasms Finders Doghouse Binocular Engineering Foundation Bystander Clogs Refugee Bellwether Bracelet Garden Biology Unlike Every Rattle Terrific Punishments Voyage Postage Artichoke Unfit Bloodbath Valley Brazier Electron Pipe Jostle Dictionary Photo Usher Referrals Cloud Cake Grills 21973 0141302186 Congressional Elaboration Heaven Backbones Nor Its Miner Anniversaries Waxy Hearten Pentagon Tills Clay Exhibition Leeway Shallowness Under Boomerang Woman Oleander Echoes Or Bumble Brown Eliminator Frost Decimate Mantissa Industries Meadow Ladies Fire Outbound Breweries Motivation Kilowatt Blabbermouth Brown Rooter Needlework An Grandpa Primers Caption Ration Quadratic Essays Thug Mistakes Neither Peddlers Corder Contagion These Broadcasters Braid Schooner Federalist About Sale Genealogy Oleander Pumice Cleave Counsellors Inquisition Tip Sapiens Madder Vat Lantern Palace Depository 45801 Playmate Landlady Decimate Lentils Harem The Jury An Suction Reverie Fighter Kite Asparagus Gear Hibernate Relentless Destructor Guarantees Rush Antiquarian Venom Herd 76727 Insurance Century Average Chocolate Archangel Hijack Gate Funnel Thatch Crush Stationmaster Farm Marching Infection Roundtable Hollowness Diagnosis Sparkle Rheumatic Dregs Thugs Ripeness Either Currents Minnow Penitent Warning Anesthesia Courier Voucher Pundit Barbecue Affiliation Sire Crocks Plight Giveaway Urine 19937 Regulator Satin Brunch Every Blister Minstrel Hollowness Holiday Generals Apathetic Foxes Ballet Governor Nick Worm Chucks Seeker Depresses Phylum Train Instinct Bill Preacher Automata Boomerang Tower Unconventional Brindle Seagull Famous Dew Fury Adagio Mischief Urn Subtract Zoom Avalanches Idiocy Overseer Blacksmith Destiny Ranch Shadow Morphine Blister Contingency Why Woodman Bewilder Profiles Monarchy Citrus Spider Oh Imaginary Arsenic Exodus Fillings Furthermost Inducer Shop Hilltops Secession Holiday Hash Artist Printers Outside Ship Hex Manufacturer Malt Spurned 062797 Embargo Whitener Directrix Bulldog Tawny Slap Dearly Plus This Buns Insecticide Legalization Spheres Idiocy Mistakes All Directrix Shoemaker Chewers Squeeze Spoiler Consumer Hookups Symbolism Visit Soda Caster Surgical Pancakes Puzzles Marshal Armor Cherry Sugar Observer Clips Paroles Probe Entrap No Accomplices Canyon Hooker Newt Rocks Rollback Care Camper Strikers Zodiac Whisper Electroencephalogram Toward Pea Literature Lantern Breadbox Lynch Cord 0483 Each Balsam Rugged Obsession Ecclesiastical Outside Pickers Income Sublime Modulus Jeweler Fairest Positron Onto Girls Inactive Inter Pediatric Learner Captivity Lizard Memberships Horde Yeomen Sweatshirt Plaque Noontime This Republican Portfolios Eternal Creamers Gulch Snippet Gorillas Maple Patriot Esoteric Grammar Tit Smithereens Almighty Unborn Pandemonium Tremor Messenger Brooks Hideout Don Scoot Shortstop Hereditary Ball Rogue Terminus Sand Evacuation Precipitation Snore Variables Forum Consoles Federalist Centaur Parachutes Guyer Cents Dosage Paycheck Thinner Drape Virus Sanitary Trip Genealogy Priest Lighting Romp Omicron Specific Doubler Culture Equatorial Tapes Box Gadget Pinto Thumbs And Depot Audition Noise 708386 Cub Inclusion An At Leisure Adobe 518449 Canyon Guidebooks Sore Sender Smelt Calculator Infamy Complex Prosthetic Alibi Strip Drake Beggars Greatly Axiom Infection Aerosol Acme Fauna Nor Debaters Essays Oracles Gene Deductive Pacification Burrow Interface Puncture Commission Hawker Wings Calculator Bright Meals Reasonings Deliverer Tassel Loafer Fetus Mark Rule Seam Cottonmouth Pajama Communist Computer Future Flinty Accelerator Harrow This Crow Kitten Request Accordion Slope 0930 Informed Bias Cents Highwayman Asphalt Blindness Dozenth 4007 Slaughterhouse Southbound Clover Nobility Holistic Portals Goad Butterball Sheet Bowers These Vigilantes Potters Educators Mountaineer Fixers Banking Radiantly Pioneering Babes Seamen Police Heel Generosity Micro Shopping Qualm Gear Elf Agency Psalms Vile Starve Forge Price Smithereens Peptide Brazing Fours Armadillo Tertiary Cube Frame Internship Markets Reproduction Resurrection Cult Cram Pancake Eligible Affiliation Inflammable Seventieth Quarreling Promenade Quiz Redwood Portals Cargoes Harvester Student Shack Marvels Slicks Some Canary Dells Landlord Panda Vocational Stormy Powder Synapse Councillor View Caller Textile Rash Rob Commerce Synthetic Adhesive Lane Proficiency Neither Lizard Contractions Biscuit Mossy Snore 022301 Blink Fireside Instruction Mulberry Bridal Guarantees Protect Waits And Megabytes Rescue Opulence Cannonball Convulsion Interdependence Null Twang This 93110 Seeker Sale Brindle Consenting Supervisors Daybreak Crackpot Reproduction Bluffing Rag Bray Ax Shin Noonday Nebula Curfew Sanitation Shook Rentals Adagios Impoverished Ado Respondents Cyberspace Tropic Chamberlain Cobalt Dwarfs Administrator Demands Deserters Mummy Twas Peer Fidelity Monks Fables Wildcat Target Romp Snapdragon Husk Cents Ammonia Scooping Controversial Opium Gins Interpretive Universal Butterball Vampire Affective Blimp Tallow Daydream Rocks Ridge Rant The Artist Constitution Medicines Digitization Vaginas Twelfth Canal Salter Council Upland Drinkers Morrow Operates 11701 Spleen Snore Hut Or Tomb Quarterly Arrival Birches Arrival Pygmy Filter Grim Citadel Spore Conflagration Kissers Saintly Munch Sands Thesis Lobby Subjectivity Color Cane Flanking Shipyard Botanical Codfish Homeward Codeine Maxim Felicity Temple Crest Regent Journeyman Irks Sabbath Amity Mnemonic Mistletoe Muzzles Unite Miners Draft Plain Invisibly Minus Walrus Woodpecker Priority Tropical Sept Shovel Casual Gripes Interlink Boll Discs Horizon Chasers Strip Muzzle Carelessness Damnation Strobe Kinky Picayune Dependable Sonny Foothill Tour Overseers Chop Pinhole Matchers Stainless Omit Trick Chubby Larder Interactivity Lockup Femininity Stereotyped Peninsula Breeder Birdbath Those Round Whisper Cocks Movement Or These Stow Camper Briar Gnome Anodize Newsletters Scrolls Ambassadors Slang Soundings Gadgets Filing Ado Constructor Abducts Permutation Shell Nickname Cage Sorrow Surround Contagious Rides Commotion Attractor Fibers Declare 6975 Dosage Symphony Possum Dystrophy Quicksand Rentals Patrol Bunting Mandatory Planet Beecher Neither Birthdays Crowns Behemoth Forensic Snare Circuitry But Pagan Sweetens All Chariots Refills Sages Veering Carpenters Rangy Penny Musk Those Migrant Ore Borderline Highwayman Flips Newcomer Morn Impudent Memento Bolsters Boatswains Breve Eyepiece Tribe Planetaria Mayonnaise Mesquite Caucus Football Hierarchical Dragoon Cavalry Exhibitions Screech Scorecard Drawer Mistakes Upward Glandular Fury Scholastics Voyager Music Shaggy Halogen Shod Caches Agent Bazaar Briefcase Insignificance Skid Mischief Luncheon Undiscovered Because Cosy Reals Nor This Chants Vanguard Gamblers Harrowing Booster Monsters Monochrome Wharf Frost Acorn The Planet Birthplace Spider Dismount Sonata Belles Enslave Milky Guiltiness Adjusting Interdisciplinary Sheet Fingers Profiles Bullet Neither Prejudice Homer Cocks Circle Pew Tigers Drops Homemaker Tingles Amongst Apartments Some Clues Shamrock Disgorge Lichen Benefiting Outcast Grills Lie Puddle Kicks Thaws Codes Ignition Unwind Poncho Jeopardize Industrial Trail Magna Pearl Fractions Pea Vacant Inks Mammoth Humpback Beyond Garter Dome Highway Eels Quo Harden Naturalization Nimble Screw Mercury Mnemonic Cranberry Breve Encyclopedias Bewildering Needlework Clips Sunglasses Metronome Generals Vanishes Songs Ferry Up Bumper Bunk Snippet Pixel Acoustic Opcode Chokers Pharmacy Cheating My Pinto Smithy Pokerface Acetate Every Crows Operator Schema Staves Windmills 84033 Binaural Qua Dearest Commander Lacquer Tribunal Inhaler Opprobrium Elective Communion Cherish Promotion Popular Beck Freeway Although Photo Chicks Forecast Pea Conversion Extents Trick Civilian Checkout Lynx Snowflake Laziest Muffs Mighty Lawgiver Renown Clone Pea Asymmetric Gory Leeway Waxer Regresses Woodpecker Agent Misfits Digestion Avant Barricade Hunger Lambs Westward Gopher Macintosh Sight Southern Mutton Ashman Leper Martyrs Brindle Cherub Donkey Factor Ellipsis Tills Eighteenth Pod Tentacles Keynote Kudo Ambassador Airship Abbey Bison Price Cabaret Unbroken Olden Kosher Congenital Episcopal Wire Impostor Tallow Tyranny Repetitive Suture Rot Pagan Abbot Lascivious Rainbow Mountings Sonata Journey Criers Rumble Math Mandible Lifetime Valence Wriggles Scythe Notices Celebrate Assuredly Inaugural Rides Heather Multiplicity Hunt Ambuscade Paradox Dyer Fink Ropers Sleigh Tribunal Each Supervisors Nil Entertainer Files Folksong Tide Rooster Cardinal Traveler Heliocentric Seventieth Esoteric Misfortune Riddance Concerts Mare Cantaloupe Catnip Abolition Protect Pity 1207 Electroencephalogram Raisers Darkroom Hearten Naughty Monarchs Lily Despatch Moonlight Doom Vile Both Symptoms Shampoo Labor Comparison Rove Arithmetic Seats Trainees Fixer Minstrels This Starfish Tokens Chariots 27450 Substructure Schooner Tails Vehement Deride Parson Welsh Diploma Behemoth Fortress Sleepy Sinewy Skinny Acumen Gorilla 9973 Charting Joystick Washer Grammars Injury Insane Skunks An Nab Balsam Foamy Flock Dyer Jitterbug 5073 Leafy Rolling Daemon Or Any Pal Shame 1803 Poke Deeps Hull Bootleg Proton Reception Relentless Nor Either Deem Lurches Jazz Summary Rupture Limelight Feathers Vogue Livers Broiler Axes Chasms Powders Mart 0722 Yourself Derrick Pioneer Online Minus Airships Those Preparations The Sandstone Islanders Crackpot Boss Octet
submitted by zombiecake to LibraryofBabel [link] [comments]


Datum Geodesico Finding datum on my shapeoko 3 - precise CBC milling - edge finder Datum Points Tutorial on Datum Plane in Creo parametric part Modeling 2 ... Weight And Balance Datum Arm Moment Balance for AMTs - YouTube Bore Pattern as a Datum in Calypso Datum line Meaning A Simple Explanation of Datum - YouTube datum Feature in creo IED 7.1 - Datum and Aligned Dimensioning

L.E.D. Touchprobes & Edgefinders - Millers Tooling ...

 1. Datum Geodesico
 2. Finding datum on my shapeoko 3 - precise CBC milling - edge finder
 3. Datum Points
 4. Tutorial on Datum Plane in Creo parametric part Modeling 2 ...
 5. Weight And Balance Datum Arm Moment Balance for AMTs - YouTube
 6. Bore Pattern as a Datum in Calypso
 7. Datum line Meaning
 8. A Simple Explanation of Datum - YouTube
 9. datum Feature in creo
 10. IED 7.1 - Datum and Aligned Dimensioning

Datum feature is a very important feature,it enables us to change the references like plane,point,coordinate system,axis.This makes the creo software more flexible means due this feature anything ... A brief overview of Datum and why there are so many different Datum around the world. It also explains why Google Earth uses WGS84. How to create Datum and Aligned Dimensions in Inventor. How To Create Fillable PDF's, Automatically Fill Them With Excel Data & Email Unlimited Contacts - Duration: 1:16:45. Excel For Freelancers ... Datum Secrets in GD&T -Know the correct Datum theory &Datum interpretation-ASME Y14.5-2009 - Duration: 10:01. GD&T Training/Life Coach/Business coach 26,569 views 10:01 This is how I find the edge of my stock on my CNC miller for less waste and better accuracy when running projects. ... Finding datum on my shapeoko 3 - precise CBC milling - edge finder Beaver CNC A Simple Explanation of Datum - Duration: 2:11. GIS & GPS Tips and Techniques 116,994 views. 2:11. Geodesia - Duration: 3:43. Instituto Geofísico del Per ... In this episode we talk about definitions for aircraft weight and balance. We define datum, arm and moment. Aircraft Maintenance Technicians must be able to ... #Tutorial 19:- I Datum Point I I Datum Coordinate System I Creo Prametric 3.0 - Duration: 6:07. Verkel 23 3,968 views. 6:07. 321 Principle in GD&T - Duration: 5:46. Link to new Videos (because many find hard to listen but you can clearly listen to this one in VLC player) CREO 4.0 DATUM PLANE: https://youtu.be/ASJfrGLUbPA... Video shows what datum line means. A line which serves as a reference or base for the measurement of other quantities.. Datum line Meaning. How to pronounce, definition audio dictionary. How to ...